image image image
 • Aktuální dění a informace o AMFT.
  Aktuální dění a informace o AMFT.
 • Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
  Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
 • Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
  Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
 • Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha, CZ – 24. října 2015
  Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha 2015

AMFT 2003-2004

Zpráva o činnosti výboru AMFT v období říjen 2003 - prosinec 2004

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v uplynulém období proběhly tyto akce:

Slavnostní otevření francouzsko-české laboratoře výzkumu obezity
Dne 19. září 2003 se v budově 3. lékařské fakulty v Praze konalo slavnostní otevření francouzsko-české laboratoře výzkumu obezity. 

Kongres "Ostéoporose et médecine générale"
Kongres se konal 28.-30.11.2003 v Hotelu Hilton v Praze.
AMFT se podílela na zastřešení kongresu. 

AMFT se podílela na výběru kandidátů na předatestační praxe ve Francii
Regionální rada Burgundska a společnost Laboratoires Fournier přišla s nabídkou pro všechny francouzsky hovořící lékaře před první atestací, kteří by měli zájem absolvovat předatestační praxi z vnitřního lékařství a chirurgie v Univerzitní nemocnici v Dijonu ve Francii.Problémy byli zejména s výběrem motivovaných a hlavně jazykově dobře připravených mladých lékařů- AMFT prokázala schopnost výběru takovýchto kandidátů, v dalším běhu byl projekt bohužel ze strany burgundského regionu a Univerzity v Dijonu pozastaven,poslední zprávy jsou ale opět optimistické a zdá se, že nabídka bude v dalším roce za určitých modifikací pokračovat. 

Nadace Pont-Neuf 
V únoru 2004 proběhlo setkání s paní Sofie Fouace z nadace Pont-Neuf, která na půdě Lékřaského domu poskytla aktuální informace o možnostech získání stáží vypisovaných francouzskou vládou - počet stážistů v posledním roce z ČR opět stoupl a jejich kvalita byla hodnoceno jako velmi dobrá. 

V červnu proběhla ve Francouzském Institutu ve Štěpánské ul.Konference o zdravotní politice, na které za AMFT vystoupil Dr. Chytil, a dále za českou stranu paní Dr. Jana Kárníková z VZP.
Odpoledne přednášek a úvah na téma zdravotní politika: Vztah mezi státem, zdravotními pojišťovnami a lékaři bylo sledováno s velkým zájmem účastníku z řad členů i nečlenů AMFT. Za francouzskou stranu vystoupil Pierre-Jean LANCRY, ředitel Vrchní rady pro vývoj zdravotního pojištění a Francois LACOIN, praktický lékař, zástupce odborového sdružení praktických lékařů. 

V říjnu 2004 pak proběhl Kongres Důkazy a praxe konaný v Hotelu Hilton za účasti téměř 500 českých a 200 francouzských lékařů. Kongres založený na výměně názorů na prakticky aplikované výsledky posledních medicínských výzkumů měl velmi pozitivní ohlas a spolupráce AMFT s francouzskými pořadateli bude pokračovat i v roce 2005 (8.10.2005). 

11. října 2004 proběhla přednáška Jacquese Testarta "Technověda a demokracie", v kinosále Francouzského institutu v Praze.
Angažovaný badatel světového renomé, Jacques TESTART, je vědeckým otcem prvního francouzského dítěte ze zkumavky, narozeného v roce 1982. V současné době se zasazuje o vetší odpovědnost vědeckého světa pokud jde o etické důsledky vědeckých objevu a hájí myšlenku "etické pauzy", práva na "ne-výzkum".
AMFT se spolupodílela na propagaci této velmi zajímavé a frankofonním publikem oceněné akce Francouzského Institutu ve Štěpánské. 

V Listopadu pak proběhla pracovní cesta skupiny 12 lékařů do Paříže na Journée de l´hopital Cochin a následně doNemocnice v Cherbourgu, odkud dostala AMFT před rokem nabídku ke zprostředkování pracovních míst pro české frankofonní lékaře. Kontakty s pařížskými lékaři jsou díky těmto recipročním akcím na velmi dobré úrovni, plánujeme další pracovní setkání v následujícím období.
Z návštěvy Nemocnice v Cherbourgu jsme měli velmi dobrý dojem, získali jsme osobní kontakt na vedení nemocnice a jsme tak schopni podat bližší informace potenciálním uchazečům o práci v této velmi dobře vybavené nemocnici v zajímavém kraji Normandie.

V Praze dne 26.01.2005

Za výbor AMFT zpracoval MUDr.R.Stejskal, místopředseda AMFT

 

Podrobnosti o cestě do Francie:

Zpráva z pracovní cesty Spolku českých frankofonních lékařů (AMFT) do Francie, ve dnech 19. až 23.11.2004

Pracovní cesta byla motivována 2 hlavními cíly:

 1. návštěvou XV. Vědeckého dne pařížské nemocnice Cochin a setkáním s kolegy z 13. pařížského obvodu, se kterými jsme uspořádali pracovní setkání v Praze v dubnu 2001
 2. návštěvou Nemocničního komplexu v Cherbourgu v Normandii

AMFT dostala již před rokem nabídku ke zprostředkování pracovních míst pro české lékaře se zájmem o práci v této oblasti, kde chybí dostatek kvalifikovaných lékařů, navázali jsme proto kontakt s primářem ortopedického oddělení Dr. Josefem Vaňkem, rodákem z Plzně a domluvili jsme pracovní návštěvu. 

Cesty se zúčastnilo celkem 9 lékařů (4 členové výboru AMFT), 1 studentka 3. ročníku 3. LF UK a 2 zdravotní sestry.
Pracovní cesta se uskutečnila pronajatým autobusem, tento způsob dopravy umožnil během cesty pracovat na přípravě akcí AMFT v následujícím období a výměnu zkušeností z praxe jednotlivých lékařů.Cestu si účastníci hradili sami, AMFT přispěje na konečnou úhradu dopravy (počet účastníků na poslední chvíli poklesl pod počet umožňující plné financování dopravy vlivem onemocnění a pracovním zaneprázdněním 3 přihlášených účastníků). 

Skupina lékařů s velkým zájmem vyslechla pracovní dopoledne XV. dne nemocnice Cochin zaměřené na reformu systému zdravotního pojištění ve Francii s jejím možným dopadem na lékaře.
Systém zdravotní péče se stejně jako v ostatních zemích EU potýká s problémy financování, ve Francii dosud pacienti platí lékaři za konsultaci, účet pak sami předkládají k proplacení svým pojišťovnám, stejně tak i úhradu léků, pouze u některých vybraných skupin pacientů s diagnózou např. nádoru je péče podobně jako v našem systému bez přímé úhrady a s následným proplácením pojišťovnami. Další vývoj systému lze ale očekávat směrem k tomuto způsobu úhrady. 

Francie se potýká s nedostatkem lékařů v některých regionech, přispívá k tomu i zákon neumožňující práci nad 35 hod v týdnu, což při systému práce ve většině francouzských zařízení, kdy lékař pracuje na oddělení mnohdy i 10 hodin denně vede k dalšímu prohloubení nedostatku lékařů ale i zdravotních sester. 

Odpolední program byl zaměřen vědecky a v krátkých sděleních předával lékařům pracujícím v terénu aktuální poznatky z oblasti kardiologie, revmatologie, pneumologie a ostatních základních oborů medicíny. Seznámil lékaře s vhodností některých diagnostických metod v ambulantní praxi (kdy má smysl využít laboratorní diagnostiky troponinu u akutního infarktu a BNP u chronického srdečního selhání, jak diagnostikovat TBC a které markery hepatitid indikovat,jaký je diagnostický přínos PSA apod). Naší skupinu zaujala zejména přednáška Dr. Gayeta, který názorným způsobem předváděl ve své prezentaci možnosti, výhody a úskalí laproskopické chirurgie asistované počítačem, která v budoucnu například umožní operatérovi operovat pacienta "na dálku" přes počítačem asistované instrumentarium. 

Večer jsme pak probrali různé aspekty medicínského a společenského života francouzských a českých lékařů na příjemném posezení s desítkou francouzských kolegů. Dohodli jsme další pracovní kontakty v Praze (Kongres Důkazy a praxe 8.10.2005) a Paříži nebo možná i v některém jiném evropském hlavním městě - plánovaný projekt Dr. Gilles Erriauta - Medicína v hlavních městech Evropy. 

Následující den jsme krátce věnovali prohlídce Paříže a poté jsme se přesunuli do Normandie, kde jsme měli naplánovanou pracovní návštěvu Nemocnice v Cherbourgu. Kolega Dr.Vaněk nás představil náměstkovi ředitele, který nás seznámil se systémem poskytování zdravotní péče v regionu Normandie, zařazením Nemocnice Cherbourg do tohoto systému a s její strukturou a vybaveností. Zajímavá byla návštěva oddělení akutního příjmu (Urgences) ARO a nově otevíraného křídla ortopedického oddělení. Kromě Dr. Vaňka nás provázel Dr. Jean-Michel Makkiele, který vystudoval v Olomouci a poté praktikoval 10 let v Prostějově. V Cherbourgu si pochvaloval zejména velmi dobrou technickou vybavenost, s širokým spektrem materiálu přesně vyhovujícímu potřebám lékařů.
Pro určitou vzdálenost od hlavních měst Francie (viz mapka) se nemocnice a následně i personál potýkají s nedostatkem lékařů - zejména na odd. ARO, ortopedie a RTG. 

Pracovní návštěvu završila milá recepce spojená s besedou pro místní tisk La Presse de La Manche. 

Slíbili jsme francouzským kolegům informovat české lékaře o možnosti práce v této jistě velmi dobře vybavené nemocnici v kraji, který pro suchozemce může být velmi zajímavý. 

Následný den jsme podnikli 16 hod jízdu do Prahy, cestou jsme pak pracovní výjezd zhodnotili jako velmi přínosný pro rozvoj kontaktů s francouzskými kolegy a možnost porovnání výhod a problémů systémů zdravotní péče v ČR a Francii.

Zprávu sepsal MUDr. R. Stejskal, místopředseda AMFT