image image image
 • Aktuální dění a informace o AMFT.
  Aktuální dění a informace o AMFT.
 • Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
  Poslání Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP
 • Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
  Přijetí frankofonních lékařů na Francouzském velvyslanectví
 • Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha, CZ – 24. října 2015
  Kongres medicíny pro praxi IFDA, Praha 2015

Výroční zpráva AMFT 2008 - 2009

Výroční zpráva AMFT 2008 - 2009

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k tomu, že letošní rok není „volební“, rozhodli jsme se nesvolávat výroční členskou schůzi našeho spolku – Asociace frankofonních lékařů AMFT a podat Vám výroční zprávu písemnou formou spolu s vyzváním k zapojení se do diskuze nad příštími projekty písemně.
Schůzí máme v našem běžném životě, myslím všichni dost, čas je stále vzácnější a vzhledem k běžně spíše malé účasti na našich výročních schůzích můžeme možná efektivněji pracovat takto.

V první řadě mi dovolte krátké shrnutí toho, co jsme za poslední rok dosáhli.

V první řadě jsem moc rád, že přes určitý úbytek členů (z různých důvodů, pracovní zaneprázdnění, přestěhování, odchod do důchodu, do zahraničí na mateřskou atd.) se řady našich členů stále zvětšují, poslední tabulka z února 2009 udává stav členské základny 230 členů!

V roce 2009 proběhly opět 2 kongresy z cyklu Důkazy & praxe- IFDA 2.února 2008 a 15. listopadu 2008. Kongresy se stávají pravidelným místem setkávání našich členů s kolegy, kteří se s činností AMFT tímto seznamují, ale samozřejmě i s  francouzskými lékaři a lékařkami- přednášejícími i účastníky kongresu. Letos jsme navíc navštívili i kongres IFDA ve Vídni, věřím, že i toto setkání bylo podnětné.
Podzimní kongres se zařazením kazuistik s filmovými scénkami ve francouzštině nás na chvíli přenesl do francouzských reálií a věřím, že to bylo pro naše členy příjemné.
Ostatně dlouhodobým cílem AMFT je pořádat výměnná setkání s francouzskými lékaři – poznat jak krásy Francie, tak i praktickou stránku francouzské medicíny. Navázali jsme za tímto účelem velmi dobré vztahy s francouzskými kolegy ať už v Alsasku (Strasbourg), tak i v Paříži (XIII. a XIV obvod) a v Provence ( Marseille, Aix-en Provence).
Rádi bychom věděli, zda by Vás takováto pracovní cesta do některé oblasti lákala? A za jakých podmínek, eventuelně v kterém ročním období (jaro – podzim?)
Mohli bychom spojit s návštěvou kongresu z cyklu Preuves et pratiques a s návštěvou  ordinace některého z kolegů či v nemocnici.

Průběžně jsme pracovali na tvorbě webových stránek. Na stránkách www.amft.cz se tak můžete seznamovat s různými novinkami a aktualitami; velmi pečlivě vede paní Doc. MUDr. I. Poršová-Dutoit, CSc. svou sekci „Možnosti postgradulního vzdělávání lékařů ve Francii“ s nabídkou různých kongresů pro zájemce o francouzskou medicínu (ve Francii pak velmi obětavě pomáhá všem kolegům, kteří mají různé problémy při stážích), dále zde najdete nabídky pracovního uplatnění pro lékaře ve Francii a samozřejmě vše aktuální z dění života AMFT, včetně prezentací z kongresu.

AMFT je pravidelně zvána do poroty, vybírající uchazeče o stáže Francouzské vlády – po 2. rok se zúčastnili Prof. R. Škába,Doc. M. Vokura a MUDr. R. Stejskal. Pravidelně jsme dotazováni na možnost různých stáží a snažíme se vždy co nejlépe uchazečům pomoci, kontakty s Francouzskou ambasádou a vědeckým atašé (aktuálně pan Xavier Morise) jsou již tradičně výborné, snažíme se pomoci i v případě vyhledávání pracovišť ke spolupráci – dotazy přicházejí jak z české, tak z francouzské strany.

Kromě výše zmíněných kongresů jsme se podíleli na přípravě semináře z cyklu „Francouzsko-česká lékařská setkání“ – v Institutu ve Štěpánské ulici, Praha 2 – 15.9.2008 s prof. Raoulem Ghozlanem (bohužel za nedůstojně malé účasti našich kolegů...)
V tomto cyklu bychom rádi pokračovali jak my, tak Francouzské velvyslanectví - potřebujeme od Vás však vědět jaká setkání by Vás zajímala (a proč seminář 15.9.2008 zaujal tak málo zájemců – malá a pozdní reklama ? nevhodné téma ? nevhodný čas ?).

Činnost AMFT se pokusíme i v dalším období rozvíjet v dosavadních 4 hlavních liniích:

 1. nadále budeme podporovat možnost vycestování do Francie na stáže pro mladé kolegy
 2. budeme pokračovat v pořádání kongresů IFDA (zatím v periodicitě 6 měsíční - jaro-podzim)
 3. ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím se pokusíme dále pořádat besedy z cyklu „Francouzsko-česká lékařská setkání“
 4. bude- li zájem, pokusíme se uspořádat pracovní cestu do Francie s návštěvou kongresu, ordinace či nemocnice

Potřebujeme znát Vaše názory - napište nám, prosím, na  (a pokud nedostáváte informace e-mailem, spojte se s pí K.Lorencovou, sekretářkou AMFT a dodejte jí aktuální e-mailové spojení!) , tel. 267 102 334.
Poštovní komunikace je stále finančně náročnější, proto prosíme o aktualizaci e-maiového spojení.

Přeji Vám všem hodně pracovních úspěchů v roce 2009 a budu se těšit na setkání při některé z akcí AMFT!
Nejbližší akcí je kongres IFDA 21. - 22. března 2009!

Richard Stejskal, předseda AMFT, , 602 834 880
Robert Rusina, místopředseda AMFT, , 604 236 997